Home BTZ Peter Miklušičák o navrhovanom kontroverznom volebnom kľúči: Aj pôvodný vzorec bol podstatne transparentnejší

Peter Miklušičák o navrhovanom kontroverznom volebnom kľúči: Aj pôvodný vzorec bol podstatne transparentnejší

by Igor Uher
Peter Miklušičák

BRATISLAVA – Ak by sme chceli nájsť odpoveď na otázku, prečo spôsobila navrhovaná zmena stanov z dielne sekretariátu STZ takú silnú negatívnu odozvu u bratislavských klubov, museli by sme hľadať odpoveď vo výsledkoch minuloročných regionálnych volieb v bratislavskom kraji.


Aktuálne vedenie STZ v nej utrpelo zdrvujúcu porážku a kandidáti za najbohatšie bratislavské kluby Slávia STU a TK Slovan (medzi inými aj Miloš Mečíř) sa nedostali nielen do štruktúr regionálneho zväzu, ale ani do strešného orgánu – Rady STZ.

Miesto toho, aby na mieste kompetentného úradu s bratislavskou adresou Príkopova 6 urobili dôkladnú analýzu volebného fiaska, učinili sebareflexiu a vyvodili k tomuto stavu adekvátne personálne konzekvencie, sa na STZ uchýlili k hysterickej reakcii v podobe vyhrážania sa trestnými oznámeniami, ktoré v konečnom dôsledku splnili svoju úlohu ako zastrašovací prvok pred voľbami vo Východoslovenskom kraji.

V súčasnosti je situácia na scéne tenisového hnutia opäť napätá. Napriek tomu, že čelní predstavitelia dvoch najsilnejších klubov Igor Moška a Miloš Mečíř zastávajú v rámci STZ dve najvyššie funkcie s výraznou podporou Výkonného výboru, na rozdiel od rokov nedávno minulých sa objavil v ich ponímaní jeden cudzorodý prvok. A tým je dôkladná kontrola ich činnosti zo strany delegátov volených v bratislavskom kraji. A tu sa dostávame k hlavnému dôvodu politickej objednávky na zmenu stanov.

V predchádzajúcej časti sme v rozhovore s predsedom BTZ Petrom Miklušičákom riešili niektoré problematické ustanovenia návrhu nových stanov STZ. Dnes sa pozornejšie zameriame na analýzu nového návrhu kľúča pre voľby do regionálnych zväzov tenisového zväzu. Rozhovor sme uskutočnili v závere tlačovej besedy Iniciatívy za lepší tenis.Čo bolo impulzom pre zmenu stanov? Bola ňou správa a zistenia kontrolórky z Ministerstva školstva, alebo bola požiadavka na ich prerobenie na stole už aj predtým?

“Požiadavka na ich zmeny vzišla zo zasadania Rady STZ, ktoré sa konalo v apríli minulého roku. Samotné stanovy sa pripravovali od mája. Pol roka sa pritom riešili zmeny volebného kľúča pre regionálne voľby. Až v decembri, pri našom stretnutí s hlavnou kontrolórkou pre šport pani Ing. Marianou Dvorščíkovou, sme sa dozvedeli, že jej námietky sa týkali výhradne iba kľúča pre voľby do Rady STZ. Po tomto zistení sa jej pripomienky zakomponovali do nového návrhu stanov.”

Čo konkrétne kontrolórka tomuto kľúču vytýkala?

“Problém bol v tom, že máme na Slovensku štyri kraje, ktoré doposiaľ mali v Rade STZ paritné zastúpenie po osem členov, čo nezohľadňuje znenie paragrafu 19 až 23 Zákona o športe, podľa ktorých nebol zohľadnený v tomto výpočte počet hráčov v regiónoch a úroveň ich výsledkov na turnajoch.”

V akom ohľade je nový návrh pre voľby do regionálnych orgánov pre vás neprijateľný?

Pri tvorbe návrhu nového kľúča si ho vedenie STZ nastavilo podľa vlastných potrieb. Samotný kľúč má štyri časti. V prvej časti môže každý klub získať jeden hlas za každoročnú registráciu klubu na matrike STZ. V druhej časti sa prerozdeľujú hlasy podľa dĺžky pôsobenia jednotlivých klubov pod vedením STZ. Kluby, ktoré sú registrované od piatich do desiatich rokov získajú jeden hlas, s dĺžkou pôsobnosti nad desať rokov získajú dva hlasy. V tretej časti je princíp prerozdelenia hlasov založený na výpočte dotácií pre kluby za tzv. „kvantitu a kvalitu“, kde si prerozdelia od 0 až po 56 hlasov.

V poslednej, štvrtej časti získajú kluby od 0 do 25 hlasov na základe počtu postavených družstiev v jednotlivých súťažiach. Z nášho uhla pohľadu je problematická tretia časť a štvrtá časť preto, že tretia časť je v tomto znení účelovo nastavená a štvrtá časť je ovplyvnená zlým pozeraním na tenis ako  na individuálny šport. Výsledky družstiev neodzrkadľujú objektívne prácu s deťmi v kluboch aj preto, že zloženie tímov je možné ovplyvniť predsezónnymi hosťovaniami, alebo prestupmi jednotlivých hráčov.

Tu považujem za potrebné poukázať na fakt, že Sekretariát STZ zásadne zmenil výpočet kľúča iba deň pred tým, ako ho mala Legislatívna komisia schvaľovať. Vzorec výpočtu v tretej časti bol po celý čas príprav Stanov delený číslom 2 000 (BTZ navrhovalo deleno 5000), čo v prepočte znamenalo zdvojnásobenie hlasov pre niektoré kluby. Avšak deň pred schvaľovaním návrhu bol tento koeficient upravený na 1 000 a my sme to na komisii videli až v momente hlasovania o návrhu.”V čom je tento návrh odlišný od toho, ktorý na Slovensku fungoval dlhých 25 rokov?

“Pôvodný kľúč sa skladal iba z prvej a štvrtej časti aktuálneho návrhu na jeho zmenu. Napriek tomu, že ani pôvodný vzorec nebol ideálny, bol podstatne transparentnejší než súčasný návrh modelu.”

O koľko sa podľa návrhu nových stanov navýši počet hlasov pre bratislavské kluby Slávia STU a TK Slovan?

“V posledných minuloročných voľbách mala Slávia STU v regionálnych voľbách pridelených 22 hlasov a TK Slovan 16 hlasov. To predstavovalo spolu dovedna 18 percent z celkového počtu hlasov. Podľa nového kľúča by mala mať Slávia STU 83 hlasov a TK Slovan 72 hlasov. Dovedna to po novom činí 33 – percentný podiel zo všetkých hlasov pre tieto dva kluby. To znamená 15 – percentné navýšenie oproti predchádzajúcim voľbám.”

Čim toto navýšenie zdôvodňujú? Vyššími dotáciami zo strany štátu?

“Zdôvodňujú to zosúladením legislatívy s takzvaným verejným záujmom v športe. Je to výsostne účelová zmena, ktorá nevadí nikomu ani na východe či v iných regiónoch z jednoduchého dôvodu. Nemajú tam tak dominantné dva kluby, akými sú spomínané dva bratislavské.”

Aký počet hlasov získa podľa nového kľúča bežný bratislavský klub?

“Z celkového počtu 55 klubov v bratislavskom kraji by 35 malo v súčasnosti 1 až 5 hlasov, 15 klubov by malo od 6 do 20 hlasov, 3 kluby od 21 do 35 hlasov, jeden klub 72 hlasov a jeden klub 83 hlasov.”

Ako sú na tom z tohto pohľadu bežné kluby na Slovensku? Koľko z nich spĺňa podmienku na to, aby podľa vzorca v tretej časti získali hlasy?

“Momentálne by malo na Slovensku zhruba 140 klubov hlasy v tejto časti a 85 klubov by malo 0 hlasov. Práve táto tretia časť je neférovo nastavená pre 38% menších slovenských klubov, ktoré síce môžu vychovať Majstrov Slovenska, avšak majú smolu v tom, že majú 19 a menej registrovaných hráčov, prípadne postavia iba 3 a menej družstiev do súťaží. Tento vzorec taktiež vyčleňuje tie kluby, ktoré majú hráčov starších ako 23 rokov a seniorov.”Pripomienky signatárov iniciatívy voči návrhu Stanov STZ:

Snaha o zasahovanie do vnútorných záležitostí Regionálnych tenisových zväzov (ďalej „RTZ“), ktoré sú samostatné občianske združenia s právnou subjektivitou pod hrozbou vylúčenia alebo pozastavenia ich členstva v STZ.

Snaha o nedemokratické prerozdelene moci v rámci organizácie popierajúce rozdelenie medzi zákonodarné, výkonné a kontrolné orgány

Snaha o oklieštenie právomocí najvyššieho orgánu STZ – Rady STZ, za účelom posilnenia právomoci Výkonného výboru STZ a Prezidenta STZ.

Rozdielne nastavenie výpočtu volebného kľúča pre STZ a pre RTZ – tzv. dvojaký meter pri výpočte kľúča.

Účelovosť nastavenia výpočtu kľúča pre voľby delegátov do RTZ za účelom posilnenia postavenia niektorých tenisových klubov v RTZ.

Snaha o potlačenie a umlčanie kritických hlasov v rámci demokratickej diskusie vo vnútri tenisového hnutia pod hrozbou vylúčenia z STZ.

Predkladatelia návrhu Stanov STZ bez mandátu/poverenia Výkonného výboru STZ.

Popieranie faktu, že tenis je šport individuálny a nie kolektívny. Hodnotenie tenisových klubov prebieha na základe výsledkov klubov v kolektívnych súťažiach bez ohľadu na individuálne výsledky ich hráčov.

Na záver pridávame reakciu prezidenta STZ Miloslava Mečířa na pripomienky predsedu BTZ a jeho následnú reakciu, ktoré si vymenili na sociálnej sieti.

Zdroj: ts – Igor Uher

Podobné články

Pridajte komentár

Leave a Comment

1 × 4 =