Home BTZ Kližan na tlačovke Iniciatívy za lepší tenis rázne ukončil prestrelku s predstaviteľmi STZ: Dnes ste sem prišli z nepochopiteľných dôvodov

Kližan na tlačovke Iniciatívy za lepší tenis rázne ukončil prestrelku s predstaviteľmi STZ: Dnes ste sem prišli z nepochopiteľných dôvodov

by Igor Uher
Martin Kližan, Peter Miklušičák

BRATISLAVA – Je to už dávno známa a obohraná pesnička, že predstavy vedenia Slovenského tenisového zväzu a väčšiny klubov sa v pohľade na riešenie problémov súvisiacich s rozvojom tenisu na Slovensku diametrálne rozchádzajú.


Po sérii vlaňajších kontroverziií, ktoré sa pred verejnosťou utriasli v rámci internej komunikácie, utrpelo krehké prímerie medzi STZ a BTZ vážnu trhlinu potom, ako prenikli na verejnosť informácie o zmenách stanov STZ, ktoré schválil Výkonný výbor. O ich znení nám po prvý raz v exkluzívnom rozhovore podrobne porozprával člen Výkonného výboru STZ František Babej a celý rozhovor s ním sme uverejnili 23. februára.

V reakcii, ktorá prišla o deň neskôr sme sa od predstaviteľov STZ dozvedeli, že podľa nich ide: “O neverejný pracovný materiál pripravený pre Radu STZ,“ pričom zároveň dodali, že: “Považujeme za nešťastné a neprofesionálne, aby člen Výkonného výboru STZ uvádzal v médiách zavádzajúce osobné domnienky, alebo čiastkové informácie vytrhnuté z kontextu.“

Uplynul niečo viac ako mesiac a stanoviská oboch strán sa evidentne ani s odstupom času nejak viac nezblížili. Vedenie BTZ vrátane predstaviteľov klubov a tenisových osobností preto prišli s “Iniciatívou za lepší tenis.“ V snahe o vyššiu mieru informovanosti tenisovej verejnosti ohľadom navrhovaných zmien v stanovách spísali jej signatári petíciu, ktorá požaduje férové podmienky v slovenskom tenise

Pri tejto príležitosti signatári petície zorganizovali tlačovú besedu v priestoroch petržalskej TK Jednotka, na ktorú pomerne prekvapujúco a bez pozvania dorazila aj trojica predstaviteľov z STZ, vrátane prezidenta Miloša Mečířa. Kto predpokladal, že sa tlačová beseda zmení pred prítomnými novinármi na vecnú a v konštruktívnom duchu vedenú diskusiu, sa však hlboko mýlil.Potom, ako prezident BTZ Peter Miklušičák predniesol na jej úvod dôvody vzniku tejto iniciatívy, sa s faktickými poznámkami prihlásil o slovo Sekretár Západoslovenského zväzu a člen Rady STZ Peter Szöllösy, ktorý svojim vystúpením vyvolal vlnu reakcií zo strany prítomných predstaviteľov klubov.

Od tohto momentu začala tlačová konferencia zo všetkého najviac pripomínať dianie zo zasadnutia slovenského parlamentu, na ktorom už neodznela jediná myšlienka bez prerušenia a hlasného nesúhlasu z opačnej názorovej strany. Nie je ani zrejme nutné dodávať, že sa prítomní zástupcovia v podstate nezhodli absolútne na ničom. Od navrhovaného kľúča pre voľby funkcionárov do regionálnych zväzov, cez „nezastupiteľnú“ úlohu štátom štedro dotovaných veľkoklubov a ich nedoceneného hlasovacieho práva, až po rôznorodý uhol pohľadu na výklad pojmov verejný záujem a demokracia.

Takmer jeden a pol hodinu trvajúcu a nikam nevedúcu slovnú prestrelku napokon ukončil a v konečnom dôsledku vrátil tlačovú besedu do svojich pôvodných koľají prítomný signatár petície Martin Kližan, ktorý na záver svojho obsiahleho príspevku podotkol: “Dnes ste sem prišli (zástupcovia STZ) pre mňa z nepochopiteľných dôvodov. Máme tu pozvaných novinárov, ktorým sme chceli prezentovať náš názor a ktorí sem dorazili preto, aby si ho aj vypočuli. Neprišli sem preto, aby si vypočuli diskusiu medzi nami a vami. Vy nám však do toho nonstop zasahujete. Takúto diskusiu sme mali riešiť dávno pred tým, než ste schválili zmeny stanov na Výkonnom výbore. Vy ste však miesto toho diskutovali vo vašich komisiách pred vašimi ľuďmi na sekretariáte bez toho, aby ste k tomu pozvali verejnosť. Z vašej diskusie ste neposkytli verejnosti dokonca ani žiadne záznamy, v dôsledku čoho množstvo klubov ani nevie, čo sa vlastne deje. A teraz sa tu bavíme o tom, či je alebo nie je spravodlivosť na tomto svete. Koho tam vonku to z tenisovej verejnosti zaujíma? Toto ste mali riešiť dávno predtým a mali ste k tomu pozvať aj bývalých hráčov a reprezentantov. Vy ste však absolútne vyčlenili z diskusie ľudí, ktorí nezdieľajú váš názor a sú proti vám.“ Po tomto priamočiarom odkaze sa dotknutí prítomní zástupcovia STZ zodvihli zo stoličiek a z miestnosti demonštratívne odišli.  Aké boli teda dôvody vzniku Iniciatívy za lepší tenis? V úvode tlačovej besedy ich zhrnul prezident BTZ Peter Miklušičák, ktorý nám v jej úplnom závere aj odpovedal na naše otázky. Pre značný rozsah materiálu sme ho rozdelili do dvoch kapitol. Druhú časť, v ktorej dopodrobna rozoberieme nový a poriadne kontroverzný návrh kľúča na prerozdelenie počtu hlasov v regionálnych voľbách, vám prinesieme v najbližších dňoch.

“Za obdobie jedného roka po posledných voľbách do orgánov zväzu sa niektoré veci pohli dopredu, avšak pre naštartovanie tenisového progresu na Slovensku sa neurobilo až tak veľa, akoby sa mohlo. Veľa energie sa venovalo práve zmene stanov, ktoré boli v platnosti približne 25 rokov. Preto sme spustili aj petičnú akciu, aby sme do problematiky zmeny stanov vtiahli aj širokú verejnosť.“

“Tenisový zväz rieši už niekoľko mesiacov zmenu stanov. My z petičného výboru nie sme stotožnení s procesom ich prijímania. K ich obsahu sme poskytli zväzu viacero pripomienok, ktoré však neboli zohľadnené. Približne 98 percent textu stanov nepochádza od členov legislatívnej komisie, ale priamo zo sekretariátu STZ. Iba dve percentá návrhov komisie, ktorá bola špeciálne vytvorená za účelom návrhu zmien stanov, boli akceptované a zakomponované do konečného návrhu ich znenia. Účel, pre ktorý táto komisia vznikla, tým nebol ani zďaleka naplnený.“

“Novým stanovám vytýkame, že sa ich prostredníctvom STZ snaží diktovať podmienky regionálnym zväzom, čo si samozrejme aj svojským spôsobom zdôvodňuje. My si to vysvetľujeme ako snahu o to, aby sa hlasy, ktoré sú kritické voči práci STZ, nedostali k ďalším voľbám. Za neakceptovateľný považujeme aj proces prijímania týchto stanov. BTZ ako jediný poslal návrh stanov na pripomienkovanie klubom, kým bol na to ešte čas. Všetky ostatné kluby v zostávajúcich krajoch sa stretli s návrhom zmeny stanov až potom, ako bolo ich znenie odobrené Výkonným výborom STZ.“

“Z obsahového hľadiska vytýkame novým stanovám viacero bodov. V prvom rade chceme upozorniť na skutočnosť, že okliešťujú právomoci Rady STZ ako najvyššieho orgánu STZ. Rovnako tak nesúhlasíme s nastavením volebného kľúča do orgánov regionálnych zväzov. V tomto ohľade nesúhlasíme s dvojakým metrom preto, že v návrhu stanov sa inak nastavil volebný kľúč pre voľby do regiónov RTZ a inak do Rady STZ. Stanovy okrem toho prinášajú aj doposiaľ nové ustanovenia, ktoré hrozia kritikom a tým aj nám, snahami o pozastavenie členstva, prípadne až vylúčenia z STZ.  A napokon novým stanovám vytýkame aj to, že nezohľadňujú povahu tenisu ako individuálneho športu. Nastavenie podpory od štátu ako aj volebného kľúča sú navrhované podľa výsledkov družstiev v národných súťažiach namiesto výsledkov jednotlivcov v individuálnych súťažiach.“ Niektoré body vašej petície sa týkajú výhrad k posilneniu kompetencií prezidenta STZ a Výkonného výboru na úkor Rady STZ ako najvyššieho orgánu STZ…

“V novom návrhu stanov bolo oproti tým starým vynechané ustanovenie, podľa ktorého Rada STZ môže mimoriadne revidovať rozhodnutia Výkonného výboru. To znamená, že po novom už Rada STZ nebude môcť prehodnotiť rozhodnutia Výkonného výboru, čo je podľa nás exemplárny prípad porušenia Zákona o športe. Ďalším problematickým ustanovením je pasáž o tom, že za kvalifikovanú väčšinu sa pri všetkých obzvlášť dôležitých rozhodnutiach ( zmena Stanov atď…) považuje trojpätinová väčšina, zatiaľ čo pri odvolaní prezidenta zväzu pôjde o dvojtretinovú väčšinu. V súčasnosti jedinou výnimkou, kde sa vyžaduje dvojtretinová väčšina je situácia, keď sa odvoláva Kontrolór STZ.”

Ďalšia vaša výhrada sa dotýka sankcií voči regionálnym zväzom, ak si vytvoria vlastný kľúč pre voľby do regionálnych štruktúr.

“Je to jeden z mála návrhov, ktoré neprišli zo Sekretariátu STZ, ale priamo od člena Legislatívnej komisie pána Szöllösyho. V prípade nedodržania stanov v bodoch 7 a 8, ktoré upravujú práve navrhovaný volebný kľúč, to nebude Rada STZ, ale samotný Výkonný výbor, ktorý môže rozhodnúť o pozastavení členstva regionálneho zväzu v STZ. Podľa nás sa jedná o jednoznačné porušenie Zákona o športe. Doposiaľ touto kompetenciou disponovala výhradne iba Rada STZ ako najvyšší orgán STZ. Tieto články sú problematické aj z toho dôvodu, že nimi STZ zasahuje do samostatnosti RTZ tým, že sa im snaží nanútiť spôsob hlasovania a voľby do svojich vlastných orgánov.”Aký je váš nasledujúci postup ohľadom petície?

“Dnes sme spustili petíciu online, aby sme do problému posudzovania nového návrhu stanov zapojili čo najširšiu tenisovú verejnosť. Do zasadnutia Rady STZ, ktorá sa koná 22. apríla, by sme chceli poznať aj názor štátneho tajomníka Ministerstva školstva pre šport k tejto problematike.”

Očakávate, že okrem bratislavských Slávie STU a TK Slovan podporia vašu petíciu ostatné kluby? 

“V bratislavskom kraji je 55 klubov, na Slovensku ich funguje spolu 224. Chceme poznať nielen názor všetkých, ktorých sa to týka, ale aj širšej športovej verejnosti. Očakávame reakciu od všetkých, ktorých tento vzorec vyčleňuje. Okrem iných aj amatérov, seniorov, veteránov, tenisových rodičov, trénerov, kondičných trénerov, fyzioterapeutov a ďalších ľudí, ktorí sa pohybujú v tenisovom prostredí.”

Zdroj: ts – Igor Uher

Podobné články

Pridajte komentár

Leave a Comment

twelve − seven =