Home BTZ STZ zásadne mení svoje stanovy: Zmena volebného systému v mene verejného záujmu?

STZ zásadne mení svoje stanovy: Zmena volebného systému v mene verejného záujmu?

by Igor Uher
Miloš Mečíř

BRATISLAVA – Slovenský tenisový zväz mení zásadným spôsobom svoje stanovy a pod zámienkou verejného záujmu aj pravidlá volebného boja v krajských zväzoch.


Krehké prímerie medzi STZ a BTZ dostalo minulý týždeň ďalšiu vážnu trhlinu. Po celkovom víťazstve doterajšieho vedenia tenisového zväzu vo vlaňajších prezidentských voľbách a zisku potrebnej väčšiny v Rade STZ deklaroval nový prezident STZ Miloš Mečíř svoju ochotu spolupracovať s opozíciou, ktorá ovládla voľby v bratislavskom regióne. S takmer ročným odstupom sa však ukazuje, že názory skupiny reformátorov a sekretariátu STZ na dianie v slovenskom tenise, sa stále vo veľkej miere rozchádzajú. A to až tak, že sa predstavitelia BTZ odhodlali prelomiť diplomatické mlčanie a otvorene poukázali na niektoré procesy riadenia zväzu. O návrhu nových stanov nám podrobne porozprával člen Výkonného výboru Slovenského tenisového zväzu František Babej.

Dôležitá poznámka: S otázkami k preberanej téme a s ponukou priestoru na reakciu sme sa obrátili aj priamo na Slovenský tenisový zväz, ktorý nám poslal svoju reakciu a ktorú sme priniesli v nasledujúcom článku:Čo bolo hlavným impulzom vedúcim ku zmene stanov STZ?

“Nový návrh stanov STZ sa odvoláva na potrebu ich zosúladenia s verejným záujmom vyplývajúcim zo Zákona o športe, ktorý aj s menšími novelizáciami existuje od roku 2016. Podotýkam, že až doposiaľ, ani po siedmich rokoch existencie tohto zákona nikomu neprekážalo, že stanovy STZ alebo regionálnych zväzov nie sú v súlade s týmto zákonom. Regionálne stanovy koniec koncov ani nemusia s ním byť v súlade, keďže regionálne zväzy sú samostatnými občianskymi združeniami a nie národnými športovými zväzmi. To potvrdila aj hlavná kontrolórka športu, ktorá poukázala na potrebu úpravy celoslovenských Stanov STZ.”

Viete nám priblížiť pripomienky hlavnej kontrolórky športu SR z Ministerstva školstva voči stanovám?

“Najvážnejšou pripomienkou z jej strany bol kľúč, podľa ktorého sa prerozdeľujú počty delegátov do Rady STZ (najvyšší orgán zväzu – pozn. autora). V súčasnosti má každý regionálny zväz v Rade STZ rovnako po osem zástupcov. Toto zastúpenie krajov v Rade STZ však v súčasnosti nerešpektuje systém pomerného rozdelenia mandátov v rade pre jednotlivé kraje na základe počtu ich členov a výsledkov ich odchovancov na turnajoch.”

Ako prebiehal proces príprav nového návrhu stanov?

“Za týmto účelom bola zriadená päťčlenná prípravná Legislatívna komisia STZ v zložení Peter Miklušičák ako jej predseda a členovia: Miloš Mečíř, Peter Szöllösy, Michal Varmus a Vavrinec Sedlák. Proces príprav textu trval zhruba od mája do januára. Prvých sedem mesiacov sa práce sústreďovali výlučne na „nepotrebnú“ úpravu kľúča pre voľby do regionálnych zväzov. Až v januári po osobnom stretnutí BTZ s Hlavnou kontrolórkou Športu pani Ing. Marianou Dvorščíkovou a následnému upozorneniu z našej strany sa pozornosť presunula k jadru problému, teda k zmene kľúča voľby delegátov do Rady STZ.”

V komisii mal BTZ svojho zástupcu, dokonca v osobe jej predsedu. V čom je teda problém?

“Aj vďaka tomu bol v počte predložených návrhov najaktívnejší BTZ. Avšak z dvadsiatich štyroch našich pripomienok bola do konečného návrhu premietnutá len jediná. Napriek viacerým návrhom, ktoré boli predložené legitímnymi členmi komisie, sa do nového návrhu stanov dostalo len minimum ich návrhov. Na druhej strane až 95% návrhov, ktoré hlasovaním prešli, boli predložené Sekretariátom STZ.”Ako prebehlo hlasovanie?

“Minulú stredu bol návrh stanov odporučený na predloženie Rade STZ. Počas jeho schvaľovania Výkonným výborom STZ bolo zábavné sledovať členov VV, z ktorých viacerí ani len netušili, čo je jeho obsahom. S úsmevom sa preto pýtam, aký malo zmysel zriadenie Legislatívnej komisie, keď až na drobné výnimky pripravil nový návrh stanov samotný sekretariát STZ?”

Aké zmeny boli predložené sekretariátom STZ?

“Tých zmien je viacero, niektoré zásadnejšie, iné menej… Celkovo možno povedať, že v návrhu prevládajú tendencie posilniť pozíciu STZ voči regionálnym zväzom, posilniť pozíciu Prezidenta STZ vo Výkonnom Výbore a zaviesť sankcie v prípade „neposlušnosti“ regionálnych zväzov. Naopak snaha o posilnenie pozície Výkonného výboru voči Sekretariátu STZ ostala bez odozvy. Najzásadnejšou zmenou je však už spomínaná zmena kľúča voľby delegátov jednotlivých klubov do orgánov krajských zväzov. Je tam toho samozrejme oveľa viac…”

Na základe akých kritérií doposiaľ určoval tento kľúč počet delegátov jednotlivých klubov do krajských zväzov?

“Klubom sa v súčasnosti prideľujú hlasy na základe dvoch kritérií. Každý z nich má automaticky jeden hlas za každoročnú kolektívnu registráciu klubu v STZ. V druhom prípade sa určuje počet hlasov na základe počtu družstiev, ktoré klub nahlási do regionálnej a celoslovenskej súťaže (výnimku v tomto smere má len Stredoslovenský tenisový zväz). Tento model sa uplatňuje už naozaj veľa rokov a nikto z predchádzajúceho vedenia vo zväzoch ho doposiaľ nespochybňoval.”Znamená to, že súčasný systém prerozdelenia hlasov je podľa vás nastavený správne?

“Objektívne treba povedať, že ani súčasný systém nie je nastavený úplne ideálne. Tenis vždy bol a aj bude predovšetkým individuálny šport. Pritom na Slovensku sa roky stále točíme v kruhu hodnotenia klubov za počet ich družstiev a výsledky v súťažiach družstiev. Na základe tohto princípu je niekedy diskutabilné určiť, ako kluby pracujú s mladými hráčmi. Niektoré z nich si na majstrovské súťaže berú na hosťovanie pravidelne viacero „cudzích“ hráčov, poprípade si pred sezónou zabezpečia prestupy z iných klubov. Preto na klubových majstrovstvách Slovenska dominujú tie najambicióznejšie, ktoré viacero z týchto hráčov ani nevychovali. Práve z tohto dôvodu si myslím, že ani súčasný model hodnotenia klubov a z toho plynúci kľúč k voľbe delegátov nevytvára úplne objektívny obraz o tom, ako konkrétne kluby pracujú s mládežou. Hodnota klubov a tým aj „váha“ počtu ich hlasov by preto mala byť jasne určená na základe počtu domácich hráčov klubu v kombinácii s individuálnymi výsledkami týchto odchovancov na turnajoch a nie v družstvách.”

Čo namietate v novom návrhu stanov

“Sú to dve veci. Prvou je vzorec výpočtu delegátov pre voľby do regionálnych zväzov, ktorý je neobjektívny a účelovo nastavený, pretože nezohľadňuje individuálnu povahu tenisu ako športu. Druhou je dvojitý meter pri výpočte delegátov vo voľbách do regionálnych zväzov oproti systému dosadzovania do Rady STZ. Zatiaľ čo pri regionálnom kľúči voľby delegátov sa aplikuje jeden vzorec, pri kľúči delegovania do Rady STZ sa už tento istý vzorec neaplikuje. Principiálne, ak by sme aj pripustili odôvodnenosť jedného alebo druhého vzorca, ten či onen by sa mal každopádne aplikovať pri výpočtoch u oboch kľúčov rovnako. Bohužiaľ, sme si už akosi navykli v slovenskom tenise rešpektovať dvojaký meter bez toho, aby to kompetentných nejako výrazne vyrušovalo.”

Čo si máme predstaviť pod pojmom verejný záujem v súvislosti s regionálnymi voľbami?

“Predovšetkým je to veľmi široký pojem. Mali by sme si uvedomiť, čo vlastne v podmienkach slovenského tenisu verejný záujem predstavuje. Ak sa na to pozrieme zo širšieho celoslovenského pohľadu, tak by mal zohľadňovať predovšetkým potreby tých klubov, ktoré rozširujú tenisovú základňu, vychovávajú mládež a organizujú turnaje, na ktorých sa dá súťažiť. Toto by mali byť tri základné kritériá pre hodnotenie klubov a nie vymyslený vzorec kopírujúci výpočet dotácií STZ pre tenisové  kluby.

Zákon o športe v §2 jasne hovorí, že „Verejným záujmom v športe je podpora a rozvoj športu mládeže, zabezpečenie prípravy a účasti športovej reprezentácie Slovenskej republiky (ďalej len „športová reprezentácia“) na významnej súťaži, ochrana integrity športu a podpora zdravého spôsobu života obyvateľstva“. Som presvedčený, že STZ v tomto zmysle napĺňa verejný záujem na sto percent, preto považujem oháňanie sa verejným záujmom zo strany STZ v otázke zmeny krajských stanov len za zavádzanie tenisovej verejnosti.”V čom konkrétne je nový návrh stanov iný?

“Podľa navrhovaných zmien stanov je tu aj iný „verejný“ záujem. Predložený návrh náramne vyhovuje tenisovým klubom, ktoré vlastnia alebo vedú generálny sekretár STZ Igor Moška (Slávia STU) a prezident STZ Miloš Mečíř (TK Slovan). Tento návrh totiž výrazne posilňuje pozíciu týchto dvoch klubov vo voľbách do orgánov “problematického” Bratislavského tenisového zväzu. Zo súčasných cca 45 spoločných hlasov by podľa návrhu mali dostať dokopy až 155 hlasov v BTZ (to znamená navýšenie z 18 % na 33% z celkového podielu hlasov v BTZ).”

Takže nutnosť prepracovania stanov STZ využili na sekretariáte STZ aj na to, aby riešili aj to, na čo hlavná kontrolórka športu nenamietala?

“Na to nech si odpovie každý sám, podľa mňa však určite áno. V prvom rade musím zopakovať, že zákon o športe existuje už od roku 2016 a dodnes nikomu nechýbala žiadna zmena stanov STZ. Avšak čuduj sa svete, pár mesiacov po prehratých voľbách v Bratislavskom kraji, o ktorých klamlivo a bez hanby rozširujú, že boli vyhraté podvodom, si v STZ zrazu uvedomili, ako je naliehavé meniť stanovy. Z vyššie spomínaných dôvodov to považujem za účelovú zmenu, ktorá sa predáva pod iným názvom a v novom peknom obale. Hlavná kontrolórka športu pripomienkuje zmenu kľúča volieb delegátov do Rady STZ a nie do krajských regionálnych zväzov. Predkladatelia návrhu sa zrejme už v dostatočnom predstihu pripravujú na ďalšie voľby, aby mohli ešte viac upevniť svoje pozície v STZ a tentokrát už navždy.”

Zdroj: ts – Igor Uher

Podobné články

Pridajte komentár

Leave a Comment

three × 4 =